top of page

Termeni și Condiții de Utilizare

Termeni și Condiții de Utilizare

 

Conținutul acestui website este deținut și controlat de NOAPTEA CERCETĂTORILOR EUROPENI. Conținutul website-ului este, pe cât posibil, exact și complet.

 

NOAPTEA CERCETĂTORILOR EUROPENI nu poate fi trasă la răspundere pentru nicio daună și/sau prejudiciu direct(ă) sau indirect(ă), material(ă) și/sau moral(ă), alte prejudicii și/sau pierderi (inclusiv, dar fără a se limita la oportunități pierdute sau alte pierderi) de nicio natură, reclamate de orice vizitator, utilizator și/sau terțe părți, ca urmare a vizitei sau utilizării acestui website.

 

Informațiile publicate pe acest website sunt oferite în scop informativ. Prin urmare, în decizia dumneavoastră sau în acțiunile pe care le întreprindeți, nu trebuie să vă bazați numai pe informațiile furnizate pe website, ele reprezentând baza studiilor și cercetărilor viitoare.

 

Puteți descărca conținutul acestui website în scopuri necomerciale. Reproducerea sau modificarea ulterioară a acestui conținut, fără permisiunea scrisă și prealabilă a NOAPTEA CERCETĂTORILOR EUROPENI, nu este permisă.

 

Acest website poate furniza link-uri către sau referințe la alte website-uri. NOAPTEA CERCETĂTORILOR EUROPENI nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul acestora și nu este răspunzătoare pentru niciun fel de prejudicii care rezultă din conținutul sau folosința acestora. Legăturile către alte website-uri sunt furnizate numai ca o comoditate pentru utilizatorii acestui website.

 

Mărcile înregistrate, mărcile de servicii și denumirile comerciale afișate în acest website sunt protejate și nu pot fi utilizate fără autorizarea scrisă prealabilă din partea NOAPTEA CERCETĂTORILOR EUROPENI.

 

NOAPTEA CERCETĂTORILOR EUROPENI poate modifica oricând informațiile de pe acest website, fără notificare prealabilă. NOAPTEA CERCETĂTORILOR EUROPENI nu se angajează să actualizeze aceste informații.

 

Înscrierea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor este benevolă, iar colectarea și prelucrarea acestora se face conform Politicii de confidențialitate.

 

Orice revendicări legale care rezultă din utilizarea website-ului NOAPTEA CERCETĂTORILOR EUROPENI vor fi interpretate în conformitate cu legile naționale.

 

 

 

 

 

Terms & Conditions

 

The content of this website is owned and controlled by EUROPEAN RESEARCHERS’ NIGHT. The website’s content is, as much as possible, exact and complete.

 

EUROPEAN RESEARCHERS’ NIGHT cannot be held responsible for any damage and/or prejudice direct or indirect, material and/or moral, other prejudices and/or losses (including, but not limited to lost opportunities or deprivations) of any kind, claimed by any visitor, user and/or third parties, as a result of visiting or using this website.

 

The information published on this website have an informative scope. Therefore, in your decision or actions, you do not have to rely only on the information provided by the website, this information representing the base of further studies and research.

 

You can download the content of this website for non-commercial purposes. The reproduction and further modification of this content, without the written and in advance permission of EUROPEAN RESEARCHERS’ NIGHT, is not allowed.

 

This website may provide links to or references to other websites. EUROPEAN RESEARCHERS’ NIGHT is not be responsible for those websites’ content and cannot be held responsible for any kind of prejudices that result from the content or use of those websites. The links to other websites are provided only as a convenience for this website’s users.

 

The registered brands, service brands and commercial names displayed on this website are protected and cannot be used without the in advance written authorization from EUROPEAN RESEARCHERS’ NIGHT.

 

EUROPEAN RESEARCHERS’ NIGHT may modify at any time the information on this website, without prior notification. EUROPEAN RESEARCHERS’ NIGHT is not committed to update the information available on the website.

 

The user’s submission of personal information is done on a voluntary basis, the collection and processing being carried out according with the Privacy policy.

 

Any legal claims resulting from using the EUROPEAN RESEARCHERS’ NIGHT website will be interpreted according with the national legislation.

bottom of page